Název zařízení          
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
Adresa:
Příkopa 880/2, Český Těšín, 737 01
Forma poskytování:
Pobytová sociální služba
Kapacita:
30 lůžek


Motto:

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.

                                                                       (Christian Morgenstern)Naše poslání:


Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY obecně prospěšné společnosti v Českém Těšíně se zavazuje poskytovat kvalitní sociální službu, za účelem zajištění životních potřeb uživatelům služeb, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, z důvodu věku nebo zdravotního stavu a nejsou schopni tuto situaci řešit sami, svými prostředky, nebo za pomoci rodiny, či jiných sociálních služeb. Vyžadují pravidelnou pomoc s cílem zachovat co nejdéle soběstačnost. Kvalita služby je měřena mírou spokojenosti našich uživatelů.


Náš CÍL:

Zajistit, aby se klient zapojil do aktivit v našem domově,

pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.


Prostředky k dosažení CÍLE:

 • Individuální přístup pracovníků k uživatelům a k jejich potřebám.

 • Neustálé zdokonalování našich služeb a pracovních metod formou vzdělávání pracovníků.

 • Podpora soběstačnosti uživatelů při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy.

 • Podpora začleňování rodiny do péče o uživatele formou návštěv a procházek mimo Domov pro seniory.

 • Zabezpečení kvalitní úrovně prostředí Domova z hlediska estetiky a čistoty.

 • Motivace k činnostem, které vedou k sociálnímu začlenění uživatelů, zprostředkování různých akcí např. vystoupení ZŠ, oslavy narozenin, aj.

 • Zajištění maximálního bezpečí a pohodlí pro uživatele.Týmová spolupráce s uživateli, jejich rodinami, i s vedením SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.


Zásady podle kterých se řídíme:

 • Respekt – oslovujeme uživatele podle jejich přání a zachováváme jejích soukromí.

 • Intimita – dbáme na intimní prostředí při péči o jednotlivé uživatele našich sociálních služeb.

 • Citlivý přístup – při důležitých jednáních, rozhodnutích apod. mohou mít uživatelé při sobě osobu blízkou nebo osobu, které důvěřují. Podporujeme naše uživatele ve vzájemné komunikaci, která vede k posilování sociálních vztahů.

 • Podpora samostatnosti – snažíme se o co největší samostatnost uživatelů při životě v Domově SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Českém Těšíně.

 • Profesionální přístup – zajišťujemeodbornost pracovníků systémem stálého vzdělávání a rozvoje pracovníků a reagováním na nové trendy v péči o klienta.

 • Důstojnost – dbáme na důstojné chování personálu k uživatelům našich služeb. 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město