PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI

  • V Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná mají všichni klienti, jejich zástupci a rodinní příslušníci, možnost stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli ohroženi.      Všechny stížnosti i připomínky jsou zaměstnanci Domova chápány jako výkon práva klienta a jsou cenným zdrojem informací o poskytovaných službách, o tom, jak je  klienty či jejich blízkými služba vnímána, přijímána, jak splňuje jejich očekávání, nebo kde jsou slabá místa poskytování služby. 
  • Stížnost může být podána písemně (může být doručena poštou nebo v elektronické podobě), ústně, telefonicky nebo anonymně.
  • Stížnost může být podána kdekoliv, prostřednictvím kteréhokoliv zaměstnance. 
  • Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatelů.
  • Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani důvodem k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele služeb.
  • Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.
  • Stěžovat si klienti mohou také anonymně. Pro tyto stížnosti je určena označená schránka, umístěná na chodbě domova, která je pravidelně vybírána pověřeným zaměstnancem.
  • Vyřízení anonymní stížnosti bude sděleno v písemné formě a vyvěšeno na nástěnce na chodbě domova.
  • Stížnosti se vyřizují podle vnitřních pravidel pro vyřizování stížností.
  • Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30 dnů od podání stížnosti.

Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížností, může stížnost postoupit na tyto adresy:

1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Mgr.Hana Pierzchalová    
    Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6    
    email: pierzchalova@slezskahumanita, tel: 596 325 856

2. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti    
    Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6    
    tel: 778 468 090

3. Magistrát města Karviné, odbor sociálních věcí
    Fryštátská 72/1, 734 01 Karviná-Fryštát
    tel: 596 389 111
 
4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor    
    28. října 2771/117, 702 18 Ostrava    
    tel: 595 622 222
  
5. Ministerstvo práce a sociálních věcí    
    Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2    
    tel: 221 921 111 

6. Ombudsman Mgr. Anna Šabatová, PhD.    
    Údolní 658/39, 602 00 Brno město    
    email: podatelna@ochrance.cz, tel: 542 542 777