Zvažujete- li přijetí do našeho domova,
 • tak doporučujeme, abyste se seznámili se základními informacemi o poskytovaných sociálních službách v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová. Jen tak zjistíte, zda jsme pro Vás vhodnou sociální službou. 
 • Zájemce informujeme především o tom, jaké služby poskytujeme, komu je naše služba určena, jaká je výše úhrady za poskytnutí naši služby a případně je zájemci vysvětleno, jakým způsobem má podat Žádost o přijetí do domova SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti. Pro předání potřebných informací preferujeme osobní jednání z důvodu možnosti nabídky přímé prohlídky našeho domova, podrobného vysvětlení veškerých podkladů potřebných k vyřízení žádosti, prostoru pro různé dotazy, návštěvy budoucího klienta našeho domova, nabídky aktivizačních činností, seznámení se s úhradami a samotnou smlouvou o poskytování sociální služby apod. V případě zájmu obdrží zájemce veškeré potřebné dokumenty, a to konkrétně Žádost o přijetí do domova SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Ceník sociálních služeb, Základní informace o Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, propagační leták a vizitku. S osobou vždy jedná pouze pověřený pracovník Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová a to sociální pracovnice, popř. v její nepřítomnosti vedoucí zdravotní a sociální služby.

 • Potřebné informace Vám prostřednictvím telefonického rozhovoru a emailu poskytne:
  • ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, tel. 596 325 856 nebo 773 761 580, email: pierzchalova@slezskahumanita.cz
   • osobní schůzky s paní ředitelkou si, prosíme, sjednejte vždy předem
  • sociální pracovnice Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, tel. 596 512 259, email: ds.orlova@slezskahumanita.cz
  • vedoucí Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, tel. 596 512 259 nebo 773 761 594, email: temova.ds.orlova@slezskahumanita.cz
 • Důležité informace získáte také
  • prostřednictvím webových stránek SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
  • prostřednictvím propagačního letáku, k nahlédnutí zde.

Máte- li zájem o přijetí do našeho domova, 
 • tak nezbytným krokem k poskytování služeb domova pro seniory je podání „Žádosti o přijetí do domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti", dále jen žádost, (ke stažení zde)
 • Žádost v tištěné podobě si zájemce může vyzvednut v kterémkoli domově SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, nebo na ředitelství SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti. V případě zájmu je možné žádost zaslat elektronicky.
 • Součástí žádosti je vyjádření lékaře, které vyplní praktický lékař zájemce. V případě, že je zájemce hospitalizován ve zdravotnickém zařízení – vyjádření vyplní ošetřující lékař, který je seznámen s jeho aktuálním zdravotním stavem. Dalšími přílohami jsou kopie plné moci či rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (v případě, že žádost za zájemce vypisuje jiná osoba), apod.
 • Kompletně vyplněnou žádost je možné podat:
  • osobně nebo poštou na kterýkoli domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
  • osobně nebo poštou na ředitelství SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, adresa: Sokolovská 1761, 735 06, Karviná – Nové Město
  • prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: ds.orlova@slezskahumanita.cz.

Co se děje, máte- li podanou žádost
 • Jakmile je „Žádost o přijetí do domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti" doručena na ředitelství SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, ředitelka zhodnotí její správnost. Pokud je žádost kompletní a žadatel spadá do naší cílové skupiny, vydá ředitelka příslušné rozhodnutí.
  • Pokud je v domově SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, volné místo a žadatel může nastoupit, je žádost vyřízena kladně.
  • V případě, že v domově SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, není místo, ředitelka odmítne žádost z kapacitních důvodů (§ 91, odst. 3, písm. b) zákona o sociálních službách), avšak žádost zařazuje do evidence žadatelů (§ 88, písm. g) zákona o sociálních službách). Paní ředitelka odesílá žadateli písemné Oznámení o zařazení do evidence žadatelů o pobytovou službu.
  • Pokud žadatel nespadá do naší cílové skupinyředitelka vydá písemné Rozhodnutí o odmítnutí zařazení do evidence žadatelů o pobytovou službu a doručí jej žadateli. Rozhodnutí o odmítnutí zařazení do evidence žadatelů obsahuje důvod, pro který byl žadatel odmítnut a také kontakty na jiné sociální služby, které by mohla osoba využít. 
 • Evidenci žadatelů o pobytovou službu a Evidenci odmítnutých žádostí vede ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, p. Gertruda Remešová, tel.: 596 325 856.

Uvolní- li se místo
 • v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, ředitelka organizace zasílá sociální pracovnici domova žádost žadatele, který by měl být na toto místo přijat, a vydá pokyn k zahájení sociálního šetření. Sociální pracovnice telefonicky kontaktuje žadatele, popř. nejbližší kontaktní osobu, a společně se dohodnou na termínu společného setkání v místě, kde žadatel o službu aktuálně pobývá.
 • Žadatele poté navštíví pověřené osoby domova, tj. vedoucí zdravotní a sociální služby se sociální pracovnicí, a seznamují ho s druhem poskytované služby, jejím cílem, s prostředím a podmínkami v domově, s domácím řádem, s aktuálními ceníky, s povahou příspěvku na péči, s lidskými a občanskými právy, s možností použití opatření omezujících pohyb, s možností podání stížností v domově apod.
 • Naší dobrou praxí je přizvání rodinných příslušníků žadatele k sociálnímu šetření, čímž získává žadatel oporu. Pověřené osoby zjišťují, jaké jsou potřeby, zájmy a očekávání zájemce a společně se zájemcem formulují, jaké služby mu budou poskytovány. Žadatel obdrží předběžný návrh Smlouvy o poskytnutí sociální služby, Ceník sociálních služeb a další písemné informace o našem domově.
 • V průběhu jednání je upřesněn termín nástupu a ostatní náležitosti nutné pro přijetí.
 • Při sociálním šetření je s žadatelem stanovován cíl spolupráce, tzn. to, čeho by chtěl a mohl v našem domově dosáhnout. Cíl spolupráce je následně uveden ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby, která je uzavřena v den nástupu.