Podání stížnosti

Nahoru

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností:

 • V Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná mají všichni klienti, jejich zástupci a rodinní příslušníci, možnost stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli ohroženi, nebo znevýhodněni.
 • Všechny stížnosti i připomínky jsou zaměstnanci Domova chápány jako výkon práva klienta a jsou cenným zdrojem informací o poskytovaných službách, o tom, jak je  klienty či jejich blízkými služba vnímána, přijímána, jak splňuje jejich očekávání, nebo kde jsou slabá místa poskytování služby.
 • Stížnost může být podána písemně (může být doručena poštou nebo v elektronické podobě), ústně, telefonicky nebo anonymně.
 • Stížnost může být podána kdekoliv, prostřednictvím kteréhokoliv zaměstnance.
 • Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatelů.
 • Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani důvodem k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele služeb.
 • Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.
 • Stěžovat si klienti mohou také anonymně. Pro tyto stížnosti je určena označená schránka, umístěná na chodbě domova, která je pravidelně vybírána pověřeným zaměstnancem.
 • Vyřízení anonymní stížnosti bude sděleno v písemné formě a vyvěšeno na nástěnce na chodbě domova.
 • Stížnosti se vyřizují podle vnitřních pravidel pro vyřizování stížností.
 • Každá stížnost je evidována u vedoucí zdravotní a sociální služby.
 • Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30 dnů od podání stížnosti.

Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížností, může stížnost postoupit na tyto adresy:

 1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti    
  Mgr. Hana Pierzchalová        
  Čajkovského 2468/2b, 734 01, Karviná Mizerov         
  email: pierzchalova@slezskahumanita, tel: 596 325 856
 2. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti        
  Čajkovského 2468/2b, 734 01 Karviná Mizerov         
  tel: 733 327 581
 3. Magistrát města Karviné, odbor sociálních věcí    
  Fryštátská 72/1, 734 01 Karviná-Fryštát    
  tel: 596 389 111  
 4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor        
  28. října 2771/117, 702 18 Ostrava        
  tel: 595 622 222   
 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí        
  Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2           
  tel: 221 921 111
 6. Ombudsman   
  Údolní 658/39, 602 00 Brno město        
  email: podatelna@ochrance.cz,
  tel: 542 542 777