STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY

Stížnost nebo připomínku lze podat formou:

Písemnou, ústní nebo telefonickou


Stížnost nebo připomínku lze podat:

Osobně nebo anonymně

  • Stížnostmi mohou uživatelé, rodinní příslušníci, ale také zaměstnanci Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, v Českém Těšíně vyjádřit svou nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Českém Těšíně (dále již jen Domov v ČT).

  • Touto formou lze také podávat podněty pro zlepšení, připomínky, návrhy popř. pochvaly.

  • Písemné stížnosti a připomínky je možno vhodit do poštovní schránky ve vstupní hale, pokud ke schránce nedojdete, lze stížnost podat prostřednictvím blízkého nebo některého z pracovníků.

  • Pro záznam své stížnosti nebo připomínky můžete použít připravený tiskopis, který je k dispozici na informační nástěnce, nebo si jej můžete vyžádat na sesterně u pracovnic Domova pro seniory.

  • Za pravidelnou kontrolu schránky přání a stížností odpovídá pověřený pracovník domova pro seniory. Ten také Stížnost řeší dle kompetencí, nebo je projednána na poradě vedoucích pracovníků, nebo na provozní poradě personálu. Pokud by se stížnost týkala přímo jeho osoby, předá ihned stížnost svému přímému nadřízenému pracovníkovi.

  • Všechny stížnosti se evidují u vedoucí zdravotní a sociální služby.

  • Konkrétní stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30-ti pracovních dnů.

Pokud nebudete s výsledkem řešení stížnosti spokojeni,

lze stížnost postoupit na tyto adresy:


1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

    Mgr. Hana Pierzchalová

    Čajkovského 2468/2b, 734 01, Karviná Mizerov 

    email: pierzchalova@slezskahumanita.cz, tel: 596 325 856, 773 761 581


2. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 

    Čajkovského 2468/2b, 734 01, Karviná Mizerov 

    tel: 778 468 090


3. Městský úřad  v Českém Těšíně - sociální odbor 

    Štefániková 18/25, Český Těšín, 737 01 

    tel: 553 035 720


4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor 

    28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

    tel: 595 622 222   


5. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

    Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 

    tel: 221 921 111 


6. Ombudsman 

    Údolní 658/39, 602 00 Brno město 

    email: podatelna@ochrance.cz, tel: 542 542 888

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01