Jak podat stížnost:

  • Za stížnost je považována každá stížnost, která je vznesená formou písemnou, ústní, telefonickou, elektronickou nebo anonymní.

  • Vaše přání, stížnost a pochvaly můžete vhodit do Schránky přání a stížností umístěné na dveřích ve vestibulu nebo na chodbě každého patra. Stížnost lze rovněž podat u kteréhokoli zaměstnance domova. Zaměstnanci jsou povinni Vám se sepsáním stížnosti pomoci nebo Vaší ústní žádost sepsat. K tomu jim slouží vypracovaná pravidla, jak v takovém případě postupovat. Stížnost můžete rovněž zapsat do Knihy přání a stížnosti umístěné ve vestibulu.

  • Anonymní stížnost můžete vhodit do Schránky přání a stížnosti nebo zaslat poštou na adresu domova. Na anonymní stížnost Vám bude odpovězeno v Knize přání a stížností do 30 dnů od doručení stížnosti. Pokud je anonymní stížnost směřována ke konkrétní osobě, vedoucí zdravotně sociální služby k této stížnosti přistupuje individuálně, chrání lidská práva a osobní údaje konkrétní osoby. 

  • Stěžovatel má právo zvolit si svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat nebo doprovázet.

  • Schránka přání a stížností se vybírá 1x týdně a to vždy v pondělí za účasti vedoucí zdravotní a sociální služby, staniční sestry a člena Výboru obyvatel.

  • Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Na žádost stěžovatele bude zachována jeho anonymita.

  • Stížnost řeší vedoucí zdravotní a sociální služby nebo je projednána na poradě vedoucích pracovníků, případně na provozní poradě personálu. Každá stížnost je zaznamenána do Evidence stížností u vedoucí zdravotní a sociální služby.

  • Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30-ti dnů ode dne podání stížnosti i v případě, že stížnost byla posouzená jako neoprávněná.


Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížnosti,

může stížnost postoupit na tyto adresy:


1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

    Mgr. Hana Pierzchalová

    Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6 

    tel: 596 325 856, 773 761 581, e-mail: pierzchalova@slezskahumanita.cz


2. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 

    Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6 

    tel: 778 468 090, email: konigstein@seznam.cz


3. Městský úřad Orlová, zdravotně - sociální odbor,

    Okružní 988, 735 14, Orlová - Lutyně

    tel: 596 581 420, email: iveta.nociarova@muor.cz


4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor 

    28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

    tel: 595 622 222, email: posta@kr-moravskoslezsky.cz


5. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

    Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 

    tel: 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz


6. Ombudsman ČR

    Údolní 658/39, 602 00 Brno město 

    tel: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz

Pravidla "Jak si stěžovat" v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová, jsou uvedená v Domácím řádu. Pravidla jsou rovněž vyvěšena u vchodu do domova a na jednotlivých patrech u Schránek přání a stížností. 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01