Pokud přemýšlíte o naší službě...


INFORMACE O NAŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ JE MOŽNÉ ZÍSKAT:

Prostřednictvím telefonického rozhovoru – zájemce může být telefonicky informován především o tom, jaké služby poskytujeme, komu je naše služba určena, dále je informován o výši úhrady za poskytnutí naši služby a případně je zájemci vysvětleno, jakým způsobem má podat Žádost o přijetí do domova SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti. Zájemci je během telefonického rozhovoru nabídnuta také osobní návštěva domova.

Informace prostřednictvím telefonického rozhovoru podává:
  • ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (tel. 596 325 856 nebo 773 761 581)
  • sociální pracovnice Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Horní Suchá (tel. 555 500 829)
  • vedoucí Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Horní Suchá (tel. 596 410 612 nebo 773 761 585)

Prostřednictvím osobní návštěvy v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Horní Suchá  – zájemce může využít také osobní návštěvu v domově pro seniory. S osobou jedná pověřený pracovník Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Horní Suchá a to sociální pracovnice, popř. v její nepřítomnosti vedoucí zdravotní a sociální služby. Jednání probíhá vždy v kanceláři pověřeného pracovníka. V rámci osobní návštěvy potencionálnímu zájemci mohou být ukázány společné prostory domova. Zájemce získá základní informace o naší službě, dozví se, jaké služby konkrétně poskytujeme, komu je naše služba určena, je informován o výši úhrady za poskytnutí sociální služby a v případě zájmu obdrží potřebné dokumenty (Žádost o přijetí do domova SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Sazebník úhrad za ubytovaní a stravu, letáček aj.), včetně vysvětlení postupu při podávání žádosti.

Prostřednictvím osobní schůzky s ředitelkou SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti – pouze na základě předchozí telefonické domluvy. Zájemce získá základní informace o naší službě, dozví se, jaké služby konkrétně poskytujeme, komu je naše služba určena, je informován o výši úhrady za poskytnutí služby a v případě zájmu obdrží potřebné dokumenty (Žádost o přijetí do domova SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Sazebník úhrad za ubytovaní a stravu, letáček aj.), včetně vysvětlení postupu při podávání žádosti.


Rozhodli jste se pro naší službu, a co dál...


Pokud se zájemce rozhodl, že by chtěl využít služeb naší organizace, musí podat písemnou Žádost o přijetí do domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ke stažení zde).  
Žádost si zájemce může vyzvednut v tištěné podobě také v kterémkoli domově SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, nebo na ředitelství SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti. Žádost je rovněž možné, v případě zájmu, zaslat emailem (především, pokud ji chcete vyplnit elektronicky). 

Žádost o přijetí do domova SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti obsahuje základní údaje o zájemci (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa současného pobytu, rodinný stav, zdravotní pojišťovnu, výši přiznaného příspěvku na péči), kontakty na nejbližší osoby zájemce (rodinní příslušníci, zmocněnec, opatrovník) a ostatní údaje (proč zájemce žádá o umístění do domova pro seniory, jaký by si přál pokoj, co očekává od naší služby, popř. další požadavky, potřeby či zájmy).

Součástí žádosti jsou také Vyjádření lékaře, které vypisuje ošetřující lékař žadatele, popř. další přílohy, jako jsou kopie plné moci či rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (v případě, že žádost za zájemce vypisuje jiná osoba).

Kompletní vyplněnou žádost zájemce odesílá na adresu ředitelství SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Karviné, může ji také doručit osobně na kterékoli zařízení SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti či na ředitelství.
Podali jste Žádost o přijetí do domova SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, co bude teď...


Jakmile je Žádost o přijetí do domova  doručena na ředitelství SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, ředitelka Žádost zhodnotí a vydá příslušné rozhodnutí. 

Pokud je v domově SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti volné místo a žadatel může nastoupit, je žádost vyřízena kladně. 

V případě, že v domově SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti není místo, ředitelka odmítne žádost z kapacitních důvodů (§ 91, odst. 3, písm. b) zákona o sociálních službách), avšak žádost zařazuje do evidence žadatelů (§ 88, písm. g) zákona o sociálních službách). Ředitelka odesílá žadateli písemné Oznámení o zařazení do evidence žadatelů o pobytovou službu.  

Pokud žadatel není vhodným kandidátem pro naši službu, ředitelka vydá písemné Oznámení o odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby a doručí jej žadateli. Oznámení o odmítnutí zařazení do evidence žadatelů obsahuje důvod, pro který byl žadatel odmítnut a také kontakty na jiné sociální služby, které by mohl žadatel využít.

Evidence žadatelů o pobytovou službu a Evidence odmítnutých žádostí je vedena v elektronické podobě. Evidenci vedou sociální pracovníci jednotlivých domovů pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY.

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost nevede klasický pořadník žadatelů o pobytovou službu, ale ke každé Žádosti o přijetí přistupuje individuálně, s ohledem na zdravotní stav a sociální situaci žadatele.

Před nástupem do domova pro seniory je s žadatelem provedeno sociální šetření (sociální pracovník kontaktuje telefonicky žadatele, popř. nejbližší kontaktní osobu, a společně se dohodnou na termínu sociálního šetření), kde jsou se žadatelem dojednány formality ohledně nástupu do domova pro seniory a sjednán základní rámec pomoci. Sociální šetření se uskutečňuje v domácnosti žadatele, popř. v jiném místě, kde se žadatel aktuálně nachází, a nejlépe za přítomnosti blízké osoby žadatele.