PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI

  • Uživatelé, rodinní příslušníci i zaměstnanci Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Mohou také podávat podněty, připomínky, návrhy, případně sdělit pochvalu. 
  • Za stížnost je považována každá stížnost, která je vznesená formou písemnou, ústní či telefonickou, a to i anonymně. 
  • Přání, stížnosti a pochvaly je možné vhodit do poštovní schránky umístěné na chodbě každého patra, nebo napsat do Knihy pochval, přání a připomínek, která se nachází u vstupu do budovy. 
  • Stížnost lze rovněž podat u vedoucí úseku, u vedoucí zdravotní a sociální služby nebo u sociálního pracovníka domova. 
  • Schránku stížností vybírá 1x týdně pověřený pracovník. 
  • Při vyřizování stížností je respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Na žádost stěžovatele bude zachována jeho anonymita. 
  • Stěžovatel má právo zvolit si svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat nebo doprovázet.
  • Stížnost řeší pověřený pracovník nebo je projednána na poradě vedoucích pracovníků, příp. na provozní poradě personálu. Každá stížnost je zaevidována u vedoucí zdravotní a sociální služby. 
  • Anonymní stížnost je řešena jako každá jiná stížnost, řešení anonymní stížnosti bude zveřejněno v Knize pochval, přání a připomínek.
  • Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30 dnů ode dne podání stížnosti. 

Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížností, může stížnost postoupit na tyto adresy:

1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Mgr. Hana Pierzchalová
   
Sokolovská 1761, 735 06  Karviná 6
    email: pierzchalova@slezskahumanita.cz, tel: 596 325 856, 773 761 581


2. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 
    Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6 
    tel: 778 468 090

3. Obecní úřad obce Horní Suchá - sociální odbor 
    Sportovní 2/3, 73535 Horní Suchá 
    tel: 596 420 292 

4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor 
    28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 
    tel: 595 622 222   

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
    Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 
    tel: 221 921 111 

6. Ombudsman         
    Údolní 658/39, 602 00 Brno město        
    email: podatelna@ochrance.cz, tel: 542 542 777