Pokud přemýšlíte o naší službě...

INFORMACE O NAŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ JE MOŽNÉ ZÍSKAT:

  • na správě SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná – ústní nebo telefonické informace poskytuje ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
  • v Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná – ústní informace poskytuje  vedoucí zdravotní a sociální služby nebo sociální pracovník
  • prostřednictvím webových stránek SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 


Rozhodli jste se pro naší službu, a co dál...


Zájemce o naši sociální službu vyplní formulář Žádost o umístění do Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, kterou obdrží na v našem domově, na Správě SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti nebo si ji může stáhnout zde. Součástí tohoto formuláře je i vyjádření ošetřujícího lékaře.

Vyplněný formulář zájemce může odevzdat osobně na ředitelství SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti  nebo žádost zaslat poštou na adresu: SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město.

 Podali jste Žádost o přijetí do domova SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, co bude teď...


Po uvolnění místa v domově dává ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti pokyn k zahájení sociálního šetření u potencionálních žadatelů k přijetí v nejbližším možném termínu.  

Poté žadatele navštíví pověřené osoby domova a seznámí ho v rámci sociálního šetření s druhem poskytované sociální služby.

Pověřené osoby zjišťují, co zájemce od služby očekává, jeho požadavky, osobní cíle. Se zájemcem společně formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba naplňovat dojednané cíle. Informuje zájemce o nabízené službě a všech povinnostech, které pro něj ze Smlouvy o poskytování sociální služby vyplývají (způsob poskytování služby, její cena, podmínky).

Dále ho seznámí s Domácím řádem, aktuálními ceníky, s povahou příspěvku na péči, s možností podávat stížnosti. Také zjišťují, jaké jsou potřeby, cíle, očekávání a předpoklady zájemce a společně se zájemcem formulují, jaké služby mu budou poskytovány.

Informace o službě jsou zájemci o službu poskytovány s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby zájemce o službu bezpečně rozpoznal, zda naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoliv.

Žadatel obdrží předběžný návrh Smlouvy o poskytnutí sociální služby, Ceník sociálních služeb a další písemné informace o našem domově.

V případě, že v domově SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti není místo, ředitelka odmítne žádost z kapacitních důvodů (§ 91, odst. 3, písm. b) zákona o sociálních službách), avšak žádost zařazuje do evidence žadatelů (§ 88, písm. g) zákona o sociálních službách). Ředitelka odesílá žadateli písemné Oznámení o zařazení do evidence žadatelů o pobytovou službu.  

Pokud žadatel není vhodným kandidátem pro naši službu, ředitelka vydá písemné Rozhodnutí o odmítnutí zařazení do evidence žadatelů o pobytovou službu a doručí jej žadateli. Rozhodnutí o odmítnutí zařazení do evidence žadatelů obsahuje důvod, pro který byl žadatel odmítnut a také kontakty na jiné sociální služby, které by mohla osoba využít.

Evidenci žadatelů o pobytovou službu a Evidenci odmítnutých žádostí vede ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti.