Podání stížnosti

Nahoru

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností...

 • Uživatelé, rodinní příslušníci i zaměstnanci Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Mohou také podávat podněty, připomínky, návrhy, případně sdělit pochvalu.
 • Za stížnost je považována každá stížnost, která je vznesená formou písemnou, ústní či telefonickou, a to i anonymně.
 • Přání, stížnosti a pochvaly je možné vhodit do poštovní schránky umístěné na chodbě každého patra, nebo napsat do Knihy pochval, přání a připomínek, která se nachází u vstupu do budovy.
 • Stížnost lze rovněž podat u staniční sestry, u vedoucí zdravotní a sociální služby nebo u sociálního pracovníka domova.
 • Schránku stížností vybírá 1x týdně pověřený pracovník.
 • Při vyřizování stížností je respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Na žádost stěžovatele bude zachována jeho anonymita.
 • Stěžovatel má právo zvolit si svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat nebo doprovázet.
 • Stížnost řeší pověřený pracovník nebo je projednána na poradě vedoucích pracovníků, příp. na provozní poradě personálu.
 • Každá stížnost je zaevidována u vedoucí zdravotní a sociální služby. Anonymní stížnost je řešena jako každá jiná stížnost, řešení anonymní stížnosti bude zveřejněno v Knize pochval, přání a připomínek.
 • Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30 dnů ode dne podání stížnosti. 

Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížností, může stížnost postoupit dále na tyto adresy...

 1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Mgr. Hana Pierzchalová
  Čajkovského 2468/2b, 734 01, Karviná Mizerov
  email: pierzchalova@slezskahumanita.cz, tel: 596 325 856, 773 761 581
 2. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
  Čajkovského 2468/2b, 734 01, Karviná Mizerov
  tel: 733 327 581
 3. Obecní úřad obce Horní Suchá - sociální odbor
  Sportovní 2/3, 73535 Horní Suchá
  tel: 596 420 292 
 4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor
  28. října 2771/117, 702 18 Ostrava
  tel: 595 622 222   
 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
  tel: 221 921 111
 6. Ombudsman             
  Údolní 658/39, 602 00 Brno město       
  email: podatelna@ochrance.cz,
  tel: 542 542 777