Pravidla pro podávání a vyřizování stížností...

  • Uživatelé, rodinní příslušníci i zaměstnanci Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Mohou také podávat podněty, připomínky, návrhy, případně sdělit pochvalu.

  • Za stížnost je považována každá stížnost, která je vznesená formou písemnou, ústní či telefonickou, a to i anonymně.

  • Přání, stížnosti a pochvaly je možné vhodit do poštovní schránky umístěné na chodbě každého patra, nebo napsat do Knihy pochval, přání a připomínek, která se nachází u vstupu do budovy.

  • Stížnost lze rovněž podat u staniční sestry, u vedoucí zdravotní a sociální služby nebo u sociálního pracovníka domova.

  • Schránku stížností vybírá 1x týdně pověřený pracovník.

  • Při vyřizování stížností je respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Na žádost stěžovatele bude zachována jeho anonymita.

  • Stěžovatel má právo zvolit si svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat nebo doprovázet.

  • Stížnost řeší pověřený pracovník nebo je projednána na poradě vedoucích pracovníků, příp. na provozní poradě personálu.

  • Každá stížnost je zaevidována u vedoucí zdravotní a sociální služby. Anonymní stížnost je řešena jako každá jiná stížnost, řešení anonymní stížnosti bude zveřejněno v Knize pochval, přání a připomínek.

  • Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30 dnů ode dne podání stížnosti. 


Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížností, může stížnost postoupit dále na tyto adresy...

1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Mgr. Hana Pierzchalová

    Čajkovského 2468/2b, 734 01, Karviná Mizerov

    email: pierzchalova@slezskahumanita.cz, tel: 596 325 856, 773 761 581


2. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 

    Čajkovského 2468/2b, 734 01, Karviná Mizerov 

    tel: 778 468 090


3. Obecní úřad obce Horní Suchá - sociální odbor 

    Sportovní 2/3, 73535 Horní Suchá 

    tel: 596 420 292 


4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor 

    28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

    tel: 595 622 222   


5. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

    Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 

    tel: 221 921 111 


6. Ombudsman         

    Údolní 658/39, 602 00 Brno město        

    email: podatelna@ochrance.cz, tel: 542 542 777

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01